Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

                                          Prowincja Chełmińsko-Poznańska                                  ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno
                                                                                                                                                                                  tel. (56) 691 22 00
RODZINA WINCENTYŃSKA       GŁÓWNA         MIĘDZYNARODOWA         KONTAKT     
Główna
Początki
Duchowość
Maryja
Święci
Misja
Formacja
Placówki
Rodzina
Wincentyńska
Dla młodych
Wydarzenia
Klasztor chełmiński
Linki do stron

Rodzina Wincentyńska liczy ponad dwa miliony członków na globie, w tym około sześciu tysięcy w Polsce. Nazwa jest prawie powszechnie przyjęta wśród osób, które tworzą tą szczególną Rodzinę. Jest jednak niezrozumiała dla tych, którzy nie zetknęli się jeszcze z postacią św. Wincentego a Paulo, Księżmi Misjonarzami, Siostrami Miłosierdzia lub świeckimi, związanymi z działalnością społeczno-charytatywną i formacyjną w duchu tego Świętego.

Poniżej zamieszczamy krótkie informacje o poszczególnych gałęziach Rodziny Wincentyńskiej.


www.aic-international.org
www.aicpolska.misjonarze.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia (1617)

Pierwsze Bractwo Miłosierdzia, którego kontynuacją jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia, zostało założone przez św. Wincentego we Francji w 1617 r. Jako proboszcz parafii w Chatillon les Dombes spotkał się z przerażającym ubóstwem materialnym i duchowym. Dla zaradzenia temu nieszczęściu zorganizował grupę kobiet, które odwiedzały i wspomagały ubogich chorych, a następnie zakładał podobne bractwa w parafiach, w których prowadził misje. W krótkim czasie powstała cała sieć bractw nie tylko we Francji, ale i poza jej granicami. Obecną formę prawną Stowarzyszenie uzyskało w 1971 r. Program Stowarzyszenia można wyrazić słowami: „Działać wspólnie dla zwalczania ubóstwa”. Realizując ten cel, AIC współdziała z różnymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, a także z organizacjami międzynarodowymi w skali światowej.


www.cmglobal.org
www.misjonarze.pl

Zgromadzenie Misji (1625)

"Ubodzy zmierzają ku wiecznej zatracie z powodu nieznajomości prawd koniecznych do zbawienia i z powodu nieumiejętności spowiadania się". Tak sformułował św. Wincenty a Paulo myśl, z którą opuszczał wiejską chatę w styczniu 1617 r., po wysłuchaniu spowiedzi generalnej pewnego starca. Od tego momentu zaczął głosić konferencje i nauki nazwane póĽniej misjami, a w 1625 r. powołał do istnienia Zgromadzenie Misji, które miało kontynuować pracę głoszenia Ewangelii Ubogim, jak również troszczyć się o przygotowanie i wykształcenie gorliwych kapłanów. Do Polski pierwsza grupa Księży Misjonarzy została przysłana przez Założyciela już w 1651 r. na życzenie królowej Marii Ludwiki Gonzagi.


www.filles-de-la-charite.org
www.szarytki.pl

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (1633)

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia jest wspólnotą międzynarodową, założoną w 1633 r. przez św. Wincentego a Paulo i św. Ludwikę de Marillac. Jego członkinie są powołane, by w duchu pokory, prostoty i miłości służyć Jezusowi Chrystusowi w ubogich i marginalizowanych. Przynaglane miłością Chrystusa i umacniane głębokim życiem modlitwy, żyją we wspólnocie, wspierając jedna drugą we wspólnej misji służenia. Oprócz ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, Siostry Miłosierdzia składają również specjalny ślub służenia Ubogim. Te śluby są nie-zakonne, roczne i zawsze ponawiane. Kościół Katolicki uznaje Zgromadzenie jako Stowarzyszenie Życia Apostolskiego. Do Polski pierwsze Siostry przybyły w 1652 r.


www.amminter.org
www.apostolat.pl

Stowarzyszenie Cudownego Medalika (1830)
(w Polsce - Apostolat Maryjny)


Początki Stowarzyszenia wiążą się bezpośrednio z objawieniami Matki Bożej przy ul. du Bac w Paryżu w 1830 r., jednak jego Statuty zostały oficjalnie zatwierdzone dopiero w 1909 r. przez papieża Piusa X. Stowarzyszenie ma charakter eklezjalny, maryjny i wincentyński. Jego celem jest wzywanie Maryi Niepokalanej, własne uświęcenie członków Stowarzyszenia, integralna formacja życia chrześcijańskiego oraz apostolstwo miłosierdzia, zwłaszcza wobec najbardziej opuszczonych. Cudowny Medalik, zarówno przez swą symbolikę, jak i przez oddziaływanie, jest wzorem i pomocą w osiągnięciu tych celów. W Polsce Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym mającym charakter publiczny i skupia osoby, które pragną przez apostolstwo oddawać należną cześć Niepokalanej. Prymas Polski - Kardynał Józef Glemp, zatwierdził w 1992 r. Statut Apostolatu Maryjnego, natomiast 252 Konferencja Biskupów Diecezjalnych wyraziła zgodę, by mógł on działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.

-- więcej --